Author Archive: admin

วันที่ ๖ และ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรม -จริยธรรม สวดมนต์/เจริญสติ/ฟังโอวาทธรรม สื่อธรรมะเพื่อการเรียนรู้ นักเรียน รร. บ้านหนองกระทุ่ม สายชั้น ป.๔-๖ จำนวน ๖๔ คน ณ วัดอิสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ???

วันที่ ๖ และ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมคุณธรรม -จริยธรรม สวดมนต์/เจริญสติ/ฟังโอวาทธรรม สื่อธรรมะเพื่อการเรียนรู้ นักเรียน รร. บ้านหนองกระทุ่ม สายชั้น ป.๔-๖ จำนวน ๖๔ คน ณ วัดอิสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ???

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล/เจริญจิตตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา/และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสเป็นวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มาร่วมบุญ กันในค่ำคืนนี้ ขอให้เจริญอยู่ในธรรมขององค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ??? Photo by : โยมจ้อย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล/เจริญจิตตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา/และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสเป็นวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มาร่วมบุญ กันในค่ำคืนนี้ ขอให้เจริญอยู่ในธรรมขององค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป ??? Photo by : โยมจ้อย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๖ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า,สมาทานศีล รับศีล ถวายทาน,สังฆทาน,ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ในงานปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญสากลของโลก “วันวิสาขบูชา” ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ???

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๖ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า,สมาทานศีล รับศีล ถวายทาน,สังฆทาน,ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ในงานปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาล วันสำคัญสากลของโลก “วันวิสาขบูชา” ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ???

ขอเชิญท่านสาธุชน ผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ร่วมงาน ปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาล วันสำคัญสากลของโลก “วันวิสาขบูชา” ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ??? ??

ขอเชิญท่านสาธุชน ผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ร่วมงาน ปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาล วันสำคัญสากลของโลก “วันวิสาขบูชา” ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ??? ??

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดอิสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา), คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน) สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ แปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ???

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดอิสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา ๒๐ พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา), คาถาโอวาทปาฏิโมกข์ มีดังนี้ (โอวาทปาติโมกข์ ก็เขียน) สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ แปล : การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ???

ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบูรณะศาลาการเปรียญ วัดอิสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ศาลาให้เป็นสถานที่ สัปปายะ สะดวกสบาย แก่ผู้มารักษา อุโบสถศีล และผู้มาปฏิบัติธรรม ฯลฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ???

ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบูรณะศาลาการเปรียญ วัดอิสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ศาลาให้เป็นสถานที่ สัปปายะ สะดวกสบาย แก่ผู้มารักษา อุโบสถศีล และผู้มาปฏิบัติธรรม ฯลฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ???