Archives by Month:

Archives by Year:

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ขออนุโมบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ ??

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ประจำวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ขออนุโมบุญกับญาติธรรมทุกท่านในค่ำคืนนี้ ??

วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบุญ ดังต่อไปนี้  ??

วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบุญ ดังต่อไปนี้ ??

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…??

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล / เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมทุกท่าน ในค่ำคืนนี้ สาธุ…??

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล  เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดอิสาน โคราช

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดอิสาน โคราช

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตตภาวนา ประจำวันพระ […]