ทำเนียบเจ้าอาวาส

พระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดอิสาน รูปปัจจุบัน

พ.ศ.๒๔๒๖ – ๒๔๔๐ พระอธิการเสือ

พระอธิการขำ

พระวินัยธรคง

พ.ศ.๒๔๔๑ – ๒๔๖๖ พระครูศีลวิสุทธิพรต (รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา)

พ.ศ.๒๔๖๖ – ๒๔๗๑ พระอธิการเล

พ.ศ.๒๔๗๒ – ๒๔๘๓ พระมหาอัฒ ญาณวุฑฺโฒ

พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ พระมหาแก้ว อานนฺทิโย

พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๕๒๔ พระอนุศาสน์โกศล (รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา)

พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๓๙ พระครูปลัดสมพงษ์ มหาพโล

พ.ศ.๒๕๓๙ – ปัจจุบัน พระครูศรีปริยัติกิจ